Vissza

Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató arról szól, hogy hogyan kezeljük az oldalon regisztrált személyes adatokat.

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), mint a www.eurovelo.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja az oldalára látogatókat, az Eurovelo hírlevélre feliratkozókat, és az egyes rendezvényekre a honlapon regisztrált felhasználókat adataiknak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről. A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

1. Az adatkezelő

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. nyilvántartásba vételének száma: 18-02-0200691, adószáma: 18877410-1-18, képviseli: Benyó Balázs elnök, e-mail: info@maketusz.hu, weboldal: http://www.maketusz.hu

2. A kezelt adatok köre

- Eurovelo hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím,

- rendezvényre való regisztráció esetén: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, esetleg étrend vagy egyéb szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó adatok (kerékpárkölcsönzéshez testmagasság, póló igénylése esetén pólóméret,

- rendezvényen való részvétel esetén: kép- és hangfelvételen való szereplés.

A rendezvényre való regisztráció során kért adatok megadása önkéntes, amely azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén a résztvevő elfogadja annak lehetőségét, hogy az Adatkezelő egyes szolgáltatásához nem férhet hozzá (pl. különleges diéta étkezés esetén).

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő az adatokat a 2017. évi C. tv. 1. sz. melléklet XVII. fejezet 20-38-21 jogcímhez tartozó feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Eurovelo hírlevél megkapásához leadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy az Eurovelo Hírlevet megkaphassa. Rendezvényre való regisztráció esetén az adatkezelés célja a regisztráltak számára a megjelölt rendezvényen való részvétel biztosítása, illetőleg a rendezvénnyel összefüggően az érintett tájékoztatása és az érintettel való kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4. Az adatkezelés időtartama

Hírlevél esetén: az adatkezelő a személyes adatokat elektronikus adathordozón a hírlevélről való leiratkozásig őrzi meg. Rendezvény esetén a rendezvény befejezését követő 60 napon belül az regisztrált adatai törlésre kerülnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A hírlevélre regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az EuroVelo.hu oldal admin adatkezelői férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a MAKETUSZ informatikai rendszerében kerül sor. Rendezvények esetén az Adatkezelő szolgáltatásait munkavállalói és megbízottjai útján látja el, így az érintett személyes adataihoz a kommunikációs koordinátor munkakörben dolgozó munkavállalóink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek. A megbízottakkal kötött szerződés külön rendelkezik az adatvédelemről.

6. Az adatfeldolgozó

Mivel a rendezvények regisztrációjakor google formot használunk, az adatfeldolgozó adatait itt közöljük: Google LLC, Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Képviseli: Larry Page vezérigazgató, Weboldal: google.com

7. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését, korlátozását kérheti, emellett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a kozpont@aofk.hu címre küldheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében, és annak érdekében, hogy az harmadik és illetéktelen fél számára elérhető ne legyen, mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

Budapest, 2020. február 11.